Výrobci

4+ EDUCATION

Odběr novinek

Co je LOGICO PICCOLO a jaký je jeho princip?Rámeček Logico

 • Logico Piccolo je učební systém pro předškolní stupeň, 1.  stupeň základní školy a speciální školy.
 • Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16  karet.
 • Rámečky jsou odolné, kompaktní, hygienické, bez volných dílů a jejich součástí je deset barevných, pohyblivých knoflíků.
 • Jednotlivé karty jsou ze silného kartonu, lakované, každá karta  obsahuje deset úkolů označených barevnými puntíky; barevnost  těchto puntíků je shodná s barevností knoflíků  v rámečku.
 • Karta se zasune do  rámečku a barevné knoflíky se přisouvají ke správné odpovědi; po vyřešení všech deseti úkolů se karta otočí a porovnají se barvy a správné vyřešení úkolů.

Charakteristika

 • Série cvičení pro všechny důležité oblasti učiva vyvinuté zkušenými pedagogy
 • Vlastní tempo výuky v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte
 • Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru
 • Jednoznačné a věku odpovídající formulace úkolů
 • Vlastní zodpovědnost díky vlastní kontrole
 • Mimořádně vhodné pro dyslektiky, dyskalkuliky a děti se specifickými poruchami učení
 • Motivující forma práce
 • Systém je úspěšně zaveden ve třiceti zemích světa a přeložen do devatenácti jazyků
 • Jednoduchá manipulace
 • Ideální kombinace učení a hry, kognitivních a manuálních procesů
 • Podporuje  koncentraci, pozornost a trpělivost
 • Možnost individuální práce pro děti různých úrovní talentu a nadání
 • Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí
 • Osvědčené v malotřídních školách
 • Adaptaci k českému prostředí provedli zkušení autoři, pedagogové a recenzenti

Zkušenosti

Pod vedením MŠMT ČR probíhal v roce 2002 a 2003 ve všech pedagogicko-psychologických poradnách a v 76 vybraných mateřských, základních a speciálních školách průzkum tohoto učebního systému. Všichni účastníci se mohli ke kladům a záporům tohoto sytému vyjadřovat formou dotazníku. Uvádíme zde nejčastější odpovědi:    
 • Popište klady učebního systému: • pěkné provedení, optimální rozměr, kvalitní materiál, přitažlivý design              
 • snadná manipulace • procvičení jemné motoriky • samostatnost, zpětná vazba, vedení k sebekontrole • spojení kognitivních činností s manuálními, vhodné výtvarné řešení úkolů • variabilita systému, široký záběr témat • rozvoj a reedukace zrakového vnímání, procvičení zrakové percepce a prostorové orientace • rozvoj pozornosti, soustředěnosti, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti • názorně a zajímavě zpracované úkoly, srozumitelně a logicky sestavený koncept • výborný motivační prvek
 • Popište reakce dětí: • práce se jim líbila, měly z ní radost, byly nadšené a ochotné pracovat, ve skupinách vládla dobrá nálada • projevovaly velký zájem, zaujetí a zvědavost • byla patrná motivace, radost  z výsledků, plná koncentrace, pozornost •  děti samy znovu vyžadovaly tabulky • práce je uspokojovala, neměly  strach z neúspěchu, měly radost ze samostatné kontroly, omyl -  oprava - správné řešení • vydržely pracovat déle než při běžných způsobech procvičování • soutěž v rychlosti/správnosti • spontánnost, řečový projev
 • Doporučujete dalším školám, poradnám a učitelům pracovat s učebním systémem Logico?  87,69%  dotázaných odpovědělo ano.
 • Doporučujete pracovat se systémem Logico rodičům? 89,22% dotázaných odpovědělo ano.
 • Myslíte si, že je správné a potřebné v projektu Logico  pokračovat? 91,54% dotázaných odpovědělo ano.
 • V současném zpracování učební systém Logico není (nebo jen omezeně) vhodné využívat pro autisty, některé děti s mentálním postižením a děti s DMO. Záleží však na stupni postižení. Rádi Vám do Vaší školy zapůjčíme tabulky i soubory a vyzkoušejte je spolu s dětmi.
 • Co nás velmi potěšilo: Výsledky průzkumu potvrdily, že učební systém Logico je také velmi vhodný pro žáky se speciálními poruchami učení, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.